Student DetailsClass : STD-VII B:2020-21 BATCH


 1. ABIN BABU
 2. ADWAITH M
 3. ALAN SHAJU ELDEO
 4. ALEENA THOMAS
 5. ALPHONS JAMES SAJU
 6. AMAN K N
 7. AMANA A
 8. ANAMIKA K
 9. ANAMIKA M
 10. ANN MARIYA JOY
 11. ATHIRA D NAIR
 12. ATHUL RONY
 13. AYISHA HIYA
 14. DARSH PILAKKAL
 15. DINUFER IFTHAN P
 16. GLEN JERRY MATHEWS
 17. HANAL RAHMAN
 18. JAIK C J
 19. JENAVALSAN K E
 20. JEROM JAISON
 21. JIYA RAVI
 22. KRISHNAPRIYA V K
 23. MANAV M CHAROSH
 24. MARIA SUSAN SHINE
 25. MAYOOKHA K P
 26. MUHAMMED SANAN M K
 27. NIRANJAN A K
 28. RISAL ROSHAN
 29. S J DANIEL
 30. SAMAH POOKAD
 31. SANDRIYA SHIBU
 32. SREENAND P
 33. SREETHU O
 34. THUSHAR N
 35. VISHNUPRIYA L R